Altunizade Mah. Tophanelioğlu Cad. No: 6/1/1 Üsküdar/İstanbul (bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır) olarak kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi ve korunmasına ilişkin tüm yasal mevzuat ile uluslararası standartlara uygun davranmayı kabul ve taahhüt ediyor, bu durumu veri korumanın sağlanması, güven içeren bir iş ilişkisinin temeli ve Şirket itibarı olarak görüyoruz. Bu bilinçle Kanun’un 10. maddesi kapsamında aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek adına 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hazırlanmış olan işbu Aydınlatma Metnini sizlerin bilgisine sunmaktayız.

Kişisel Verilerinizin Elde Edilme Yöntemleri, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepler

Tarafınıza ait kişisel veriler, Şirketimize ait www.cbitransport.com alan adlı web sitemizde yer alan “İletişim Formu”nun tarafınızca doldurulması yöntemiyle; beklenti, öneri ve isteklerinizin Şirketimize ulaşmasını sağlamak ve Şirketimiz tarafından değerlendirilmek amacıyla 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu “Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” başlıklı 5.1.maddesinde düzenlenen açık rızanız alınmak suretiyle işlenmektedir.

Kişisel verileriniz Şirket tarafından KVKK’nın 4. maddesinde yer alan; “Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma”, “Doğru ve gerektiğinde güncel olma”, “Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme”, “İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma”, “İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme” ilkelerine uygun şekilde işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ İŞLENME AMAÇLARI HUKUKİ SEBEP
 

Ad – Soyad

E-posta Adresi

Telefon Numarası

 

 

·   Talep ve şikâyetlerin yönetimi ile bunların cevaplandırılması,

·   Beklenti, öneri ve isteklerin değerlendirilmesi ile bunların cevaplandırılması

 

 

 

Açık rıza (KVKK 5.1. Madde)

 

Hukuki İşlem Bilgileriniz

Ortaya çıkabilecek hukuki uyuşmazlık hallerinde Şirket’in meşru menfaatleri doğrultusunda kullanması gereken ve Mahkemeler, Savcılık ve İcra Müdürlükleri gibi yetkili kamu, kurum ve kuruluşları tarafından talep edilen bilgiler ile yine meşru menfaatler doğrultusunda hazırlanacak ihtarname ve dilekçelerde yer verilecek bilgiler.

 

·  Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi temini,

·  Faaliyetlerin mevzuata uyumluluğunun sağlanması,

·  Mevzuat kapsamında veri sorumlusuna ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi

Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

 

Şirket tarafından kişisel verileriniz, KVKK’nın “Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” Başlıklı 5. Maddesinde düzenlenmiş ve yukarıdaki tabloda açık ve ayrıntılı olarak görebileceğiniz hukuki sebeplere dayanarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel verileriniz bu Aydınlatma Metninde gösterilen amaçlar için, mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla ve yine yukarıda sayılan amaçlarla yasal zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, yargı mercileri, infaz mercileri, emniyet birimleri ile faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz kurumlar ile paylaşılmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ AKTARIM AMAÇLARI AKTARILACAK

 

HUKUKİ SEBEP
 

Ad – Soyad

E-posta Adresi

Telefon Numarası

 

 

·   Talep ve şikâyetlerin yönetimi ile bunların cevaplandırılması,

 

 

 

 

Faaliyetlerimizin ifası gereği anlaşmalı olduğumuz kurumlar,

 

 

Açık rıza (KVKK 5.1. Madde)

 

Hukuki İşlem Bilgileriniz

Ortaya çıkabilecek hukuki uyuşmazlık hallerinde Şirket’in meşru menfaatleri doğrultusunda kullanması gereken ve Mahkemeler, Savcılık ve İcra Müdürlükleri gibi yetkili kamu, kurum ve kuruluşları tarafından talep edilen bilgiler ile yine meşru menfaatler doğrultusunda hazırlanacak ihtarname ve dilekçelerde yer verilecek bilgiler.

 

 

·  Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi temini,

·  Faaliyetlerin mevzuata uyumluluğunun sağlanması,

·  Mevzuat kapsamında veri sorumlusuna ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi

 

Kamu kurum veya kuruluşları,

Yargı ve infaz mercileri,

Emniyet birimleri,

 

Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

 

Kanun Kapsamındaki Haklarınız

KVKK’nın “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. Maddesi uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla Şirket’e başvurarak;

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) kişisel verilerinizin düzeltilmesine, silinmesine veya yok edilmesine yönelik olarak yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.

Yukarıda belirtilen haklarınız doğrultusundaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in “Başvuru Usulü” başlıklı 5. Maddesi uyarınca;

 • Veri sorumlusu sıfatıyla Şirket’e ait internet sitesi olan doldurduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasını bizzat elden, noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü posta yoluyla [Altunizade Mah. Tophanelioğlu Cad. No: 6/1/1 Üsküdar/İstanbul] adresine iletebilir,
 • Başvuru Formu’nu doldurarak 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “Güvenli Elektronik İmza”nızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun [xxxxx] adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderebilir veya
 • Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle kimliğiniz teyit edilebilir biçimde [info@cbitransport.com.tr] adresine başvuru formunu göndererek taleplerinizi bize ulaştırabilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in “Başvuru Usulü” başlıklı 5. Maddesi’ne göre Şirket’e göndereceğiniz başvuruda;

 • Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusu bulunması zorunludur.

Bunlara ek olarak, yapacağınız başvuruya konuya ilişkin bilgi ve belgeleri eklemeniz gerekmektedir.

Şirket, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

Veri Sorumlusunun kimliği;

 1. Veri sorumlusunun adı :C.B.I. ULUSLARARASI İTHALAT İHRACAT NAKLİYAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ   Mersis No: 0195049699400001
 2. İnternet adresi : www.cbitransport.com
 3. Telefon numarası : +90 (216) 418 91 07
 4. E-posta Adresi : info@cbitransport.com.tr
 5. Kep adresi : 
 6. Adres :Huzur Altunizade Mah. Tophanelioğlu Cad. No: 6/1/1 Üsküdar/İstanbul